Disclaimer

De auteur staat op generlei wijze borg voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsstellingen tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie zijn veroorzaakt, zijn fundamenteel uitgesloten.Verwijzingen en linksBij verwijzingen van deze site naar internetpagina's van derden (zgn. links resp. hyperlinks), boeken, e.d,. die zich buiten het gebied, waarvoor de auteur verantwoordelijk is, bevinden, zou een  aansprakelijkheid uitsluitend dan van kracht kunnen worden, als de auteur van de inhoud op de hoogte is en het in alle redelijkheid van hem verwacht had mogen worden, dat hij in geval van inhoud die in strijd is met de wet, dit had moeten constateren. De auteur heeft geen enkele invloed op de actuele of toekomstige vormgeving en op de inhoud van de gelinkte pagina's, boeken waarna verwezen wordt e.d..Auteurs- en handelsmerkrechtDe auteur streeft ernaar, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte teksten in acht te nemen, door hemzelf vervaardigde afbeeldingen en teksten te gebruiken of op licentievrije afbeeldingen en teksten terug te vallen. Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf vervaardigde objecten is uitsluitend het recht van de auteur.  Het copieëren/vermenigvuldigen van (delen van de )web-site foto’s,  thumbnails etc. (de objecten) is zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.GegevensbeschermingIn zoverre er binnen de web-site de mogelijkheid bestaat persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen, telefoonnummers e.d.) in te voeren, dan gebeurt de opgave van deze gegevens van de zijde van de gebruiker uitdrukkelijk op basis van vrijwilligheid. De gebruiker gaat er mee akkoord, dat de door hem in het kader van een reactie of contactformulier verstrekte gegevens door de auteur (web-site eigenaar) opgeslagen en gebruikt worden in het kader van de web-site.RechtsgeldigheidDeze uitsluiting van aansprakelijkheid dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod, van waaruit naar deze pagina werd verwezen. In zoverre delen of losse formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met de geldende rechtspositionele aspecten,, blijft de rechtspositionele geldigheid van de overige delen van het document onverminderd van kracht.